Infància

La infància és una etapa molt important pel desenvolupament de la persona. En aquests moments s’assenten les bases sobre les que ens construirem com a persones adultes.

A vegades, els infants passen per moments de dificultats o patiment. Quan aquest malestar perdura en el temps o pot resultar molt intens i les estratègies que fa servir la familia no són suficients, pot ser important consultar i demanar l’ajuda d’un professional que pugui aportar una comprensió i una mirada externa de la situació que s’està vivint.

Què tractem?

  Alteracions en el desenvolupament primerenc de 0 a 6 anys

  Problemes relacionats amb el son, l’alimentació, control d’esfínters

  Dificultats de criança. Atenció a mares des de l’inici de la maternitat

  Dificultats d’expressió emocional: nens tímids, amb pors, amb manies, amb dificultats de relació a l’escola i d’adaptació, nens impulsius o molt moguts, baixa autoestima, tristesa.

  Problemes de conducta

  Trastorns adaptatius

  Dificultats en les relacions interpersonals

  Bloqueig en els aprenentatges de causa emocional

  Situacions vitals difícils: dols, separacions, avortaments, adopcions, tractaments de fertilitat

Com ho farem?

Els nens tenen unes necessitats i una manera d’expressar les seves dificultats d’una manera diferent a la dels adults. Amb els nens treballem des del seu llenguatge, la seva manera d’expressar-se és a través del joc , o altres tècniques creatives (dibuix, pintura, música…), per poder ajudar-lo a entendre què els hi passa i respectant sempre el seu ritme de creixement.

Així mateix, creiem que l’infant no està aïllat, sinó que forma part d’una familia amb recursos, potencialitats i també dificultats, que serà important que formi part activa del procés d’ajuda a l’infant.

Quins serien els objectius?

  Potenciar el desenvolupament emocional i relacional de l’infant.

  Ajudar a gestionar dificultats o dèficits de l’infant minimitzant-ne l’impacte en el conjunt de capacitats.

  Potenciar les funcions parentals de les famílies com a part activa en el suport al desenvolupament de l’infant.

  Acompanyar als pares en la comprensió del funcionament i de les necessitats del fill.